0408212Editing and Sequence Video
การตัดต่อและลำดับภาพเคลื่อนไหว
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสือสารมวลชล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-17:0096209C1413110    
อาจารย์: นางสาวศนียา พันธ์ศรี
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313614-13-1
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 01 ห้อง 143
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์
รศ.พัชรี ชยากรโศภิต
คำอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐาน อุปกรณ์ที่ใช้ ศัพท์เทคนิค การปรับแต่งภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อ การลำดับภาพเคลื่อนไหว การประยุกต์ใช้เทคนิคพิเศษ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ สำหรับงานวารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพถ่ายและภาพยนตร์ ตลอดจนสื่อใหม่ รวมถึงฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อตัดต่อและลำดับภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:28:10