1012301Principles of Animal Improvement
หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-10:00สัตว์:72707C3025510    
  อังคาร09:00-10:00สัตว์:72707C      
อาจารย์: ดร.ปัทมา ธรรมดี
สำรองให้:สัตวแพทยศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1014230-25-5
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.304
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กฤษณะ เนาว์ประโคน
ดร.ปัทมา ธรรมดี
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.304
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ปัทมา ธรรมดี
อาจารย์พรอารีย์ ศิริผลกุล
คำอธิบายรายวิชา
หลักการทางพันธุศาสตร์ การประมาณค่าลักษณะทางพันธุกรรม วิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ์ หลักการผสมพันธุ์สัตว์เพื่อการค้า การผสมพันธุ์แท้ แผนการผสมพันธุ์สัตว์ ปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
สัตวแพทย์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:25:48