1012236Principles of Animal Production
หลักการผลิตสัตว์
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:1012304, 1022402, 1022503, 1022504, 1022505
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00สัตว์:72607C3026410    
อาจารย์: ดร.ปัทมา ธรรมดี
นางสาวปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
สำรองให้:สัตวแพทยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1310330-26-4
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.203
อาจารย์คุมสอบ: นายสหภัทร ชลาชัย
ดร.ปัทมา ธรรมดี
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.203
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ปัทมา ธรรมดี
นายสหภัทร ชลาชัย
คำอธิบายรายวิชา
สภาพการผลิตและการบริโภคปศุสัตว์และสัตว์ปีกในเชิงอุตสาหกรรม อาหารและการให้อาหารสัตว์ ระบบการผลิตสัตว์แต่ละชนิดที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
สัตวแพทย์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:51:28