0352409Computer Package Aided Electrical Engineering
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:001408ENC3021910    
  ศุกร์13:00-15:001408ENC      
อาจารย์: นายวรพล ชินสถิต
อาจารย์ชาคริต วินิจธรรม
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321130-21-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้โปรแกรมสำเร็จในงานด้านเอกสาร คำนวณและนำเสนอที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
วิศวกรรมไฟฟ้า 61 (เทคโนอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.226.234.20:18/9/2562 18:25:03