0352305Power Electronic Laboratory
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CO 0352304 หรือ
CO 0352304
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:001402ENC3021910    
อาจารย์: อาจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
ผศ.ประหยัด กองสุข
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321130-21-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรแปลงผันพลังงาน วงจรแปลงผันไฟสลับเป็นไฟตรง วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรง วงจรแปลงผันไฟสลับเป็นไฟสลับ วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟสลับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 61 (เทคโนอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 6:33:27