0352304Power Electronics
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0352305, CO 0352305
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:001402ENC3021910    
อาจารย์: ผศ.ประหยัด กองสุข
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321130-21-9
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3304
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
ผศ.ประหยัด กองสุข
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3304
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังชนิดต่าง ๆ ไดโอดกำลัง ไทริสเตอร์ จีทีโอ อุปกรณ์สองรอยต่อแบบกำลัง มอสเฟตกำลัง ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแม่เหล็ก หลักการวงจรแปลงผันพลังงาน วงจรแปลงผันไฟสลับเป็นไฟตรง วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรง วงจรแปลงผันไฟสลับเป็นไฟสลับ วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟสลับ การจำลองระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
วิศวกรรมไฟฟ้า 61 (เทคโนอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 1:54:13