0352209Electrical Instruments and Measurements
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:001404ENC30141610    
อาจารย์: อาจารย์ดนัย ทองธวัช
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321030-14-16
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB4 ห้อง 4202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศราวุธ จันทร์กลาง
อาจารย์ร้อยทิศ ญาติเจริญ
อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB4 ห้อง 4202
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ09:00-12:001404ENC3021910    
อาจารย์: อาจารย์ดนัย ทองธวัช
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321130-21-9
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB4 ห้อง 4202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศราวุธ จันทร์กลาง
อาจารย์ร้อยทิศ ญาติเจริญ
อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB4 ห้อง 4202
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน การแบ่งประเภทและคุณสมบัติของเครื่องมือวัด ความปลอดภัยและความแม่นยำ การวิเคราะห์ผลการวัด การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง ทั้งแบบอนาลอกและดิจิทัล การวัดกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง และพลังงาน การวัดค่าความต้านทาน ความเหนี่ยวนำและความเก็บประจุ การวัดความถี่และช่วงเวลา การวัดทางแม่เหล็ก เทคนิคทางดิจิทัลสำหรับการวัดสัญญาณรบกวน การป้องกัน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน การเพิ่มประสิทธิภาพ ทรานสดิวเซอร์ การสอบเทียบ
วิศวกรรมไฟฟ้า 61 (เทคโนอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:09:33