0352208Electrical Engineering Mathematics
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0301110 หรือ
0301110
รายวิชาต่อเนื่อง:0352301, 0352301
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:001401ENC30141610    
อาจารย์: ผศ.สมยศ สันติมาลัย
อาจารย์ชาคริต วินิจธรรม
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321030-14-16
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์09:00-12:001401ENC3021910    
อาจารย์: ผศ.สมยศ สันติมาลัย
อาจารย์ชาคริต วินิจธรรม
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321130-21-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและงานของตัวแปรเชิงซ้อน ทฤษฎีและใช้งานของการวิเคราะห์เวกเตอร์ ทฤษฎีอนุกรม ฟูเรียร์และใช้ในการวิเคราะห์รูปคลื่นไฟฟ้า ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม ทฤษฎีของ ลาปลาสทรานส์ฟอร์มและใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า 61 (เทคโนอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:28:13