0692201Object-Oriented Programming and Applications
การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0692102
รายวิชาต่อเนื่อง:0695319
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00ศร.105ศร.C159610    
  จันทร์15:00-17:00ศร.105ศร.L      
อาจารย์: นายอรรถนิติ วงศ์จักร์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1324115-9-6
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.302
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ ทฤษฎี แนวคิดและการออกแบบเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรมเชิงวัตถุโครงสร้าง คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุพื้นฐาน การสืบทอด แถวลำดับ การนำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้การประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:40:40