0506322Working Safety Management
การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00ศร.203ศร.C50401010    
อาจารย์: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1362950-40-10
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
อาจารย์ศุภวรรณ มาลีหวล
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศุภวรรณ มาลีหวล
อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
  02 เสาร์09:00-12:00HS 501HSC1110110    
อาจารย์: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1386111-10-1
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
อาจารย์ศุภวรรณ มาลีหวล
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศุภวรรณ มาลีหวล
อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานความปลอดภัย ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาของอุบัติเหตุ การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย การป้องกันภัยต่างๆ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย สาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหา พระราชบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัย การประกันสังคม มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
การจัดการ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.175.38:21/9/2562 18:51:24