0506314Business Research
การวิจัยธุรกิจ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0506105 หรือ
0506105
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00ศร.201ศร.C4440410    
  อังคาร15:00-17:00ศร.201ศร.C      
อาจารย์: ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1308940-36-4
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: นางสุพรรษา ชินวรณ์
อาจารย์วรพล แจ่มสวัสดิ์
  02 พุธ13:00-15:00ศร.312ศร.C33010    
  พุธ15:00-17:00ศร.312ศร.C      
อาจารย์: ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ภัทราพร สัญชาตเจตน์
อาจารย์กฤตยชล ทองธรรมสถิต
  03 พุธ08:00-10:00ศร.312ศร.C44010    
  พุธ10:00-12:00ศร.312ศร.C      
อาจารย์: ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง
ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: นางสุพรรษา ชินวรณ์
อาจารย์วรพล แจ่มสวัสดิ์
คำอธิบายรายวิชา
ระบุปัญหาการวิจัย การตั้งประเด็นการวิจัยการกำหนดขอบเขตการวางแผนการวิจัยการเลือกแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัยการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางการบริหารธุรกิจ
การจัดการ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:23:18