คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00ศร.309ศร.C104610    
  ศุกร์13:00-14:00ศร.309ศร.C      
อาจารย์: อาจารย์สมทบ สันติเบ็ญจกุล
สำรองให้:วิศวกรรมเกษตร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1308810-4-6
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ
อาจารย์สมทบ สันติเบ็ญจกุล
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สมทบ สันติเบ็ญจกุล
อาจารย์กรณัฏฐ์ นาคภิบาล
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 3:40:43