0506208Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00ศร.204ศร.C3636010    
อาจารย์: อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1309736-36-0
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
ดร.กรรณพต แก้วสอน
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
อาจารย์กาจ โชคชัยอุสาหะ
  02 พฤหัสบดี09:00-12:00ศร.202ศร.C37251210    
อาจารย์: ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13097
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13089
27-15-12
10-10-0
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: ดร.กรรณพต แก้วสอน
อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
อาจารย์กาจ โชคชัยอุสาหะ
  03 ศุกร์09:00-12:00ศร.304ศร.C4036410    
อาจารย์: อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13089
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13629
36-32-4
4-4-0
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
ดร.กรรณพต แก้วสอน
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
อาจารย์กาจ โชคชัยอุสาหะ
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนนโยบายทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล การบริหารค่าตอบแทน เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การสร้างความผูกพันในองค์การ การพัฒนาสมรรถนะ การบริหารจัดการคนเก่ง
การจัดการ 60, เศรษฐศาสตร์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.16.123:20/9/2562 18:58:54