0607307Veterinary Biostatistics
ชีวสถิติทางสัตวแพทย์
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:1017301, 1026501
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:00ศร.203ศร.C3025510    
  พุธ10:00-12:00ศร.204ศร.C      
อาจารย์: อาจารย์ปวีณา แตงจวง
สำรองให้:สัตวแพทยศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1014230-25-5
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุภาภรณ์ บุญเจริญ
อาจารย์ปวีณา แตงจวง
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปวีณา แตงจวง
อาจารย์ณฤพลวัทน์ โชติทุม
คำอธิบายรายวิชา
ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ สถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลสถิติชีวภาพ การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น สหสัมพันธ์และความถดถอย
สัตวแพทย์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 21:07:36