0805044Art of Vegetables and Fruits Carving
ศิลปะการแกะสลักผลไม้
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-16:00620406C4545010    
อาจารย์: ดร.มนษิรดา ทองเกิด
สำรองให้:การโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367430-30-0
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลัก การฝึกการแกะสลักผักและผลไม้เพื่อนำไปจัดสำรับอาหาร การแกะสลักผักและผลไม้โดยคำนึงถึงหลักโภชนาการ การใช้ประโยชน์สูงสุดของวัสดุเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการนำไปใช้
การท่องเที่ยว 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:19:07