0408103Graphic Design for Mass Communication
การออกแบบกราฟิกเพื่องานสื่อสารมวลชน
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสือสารมวลชล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-12:0096209C4093110    
อาจารย์: นางสาวศนียา พันธ์ศรี
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366640-9-31
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 143
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุมาลี สมนึก
อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบทางศิลปะ กระบวนการออกแบบกราฟิก การนำกราฟิกมาแปลงเป็นสารสนเทศให้กลายเป็นแผนภูมิ แผนที่ และแผนภาพ ตลอดจนการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง น่าสนใจ ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก (Infographic) ฝึกการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบและผลิตวัสดุกราฟิกประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงานสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:29:14