0506105Business Statistics
สถิติทางธุรกิจ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0506314, 0506314
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:00ศร.308ศร.C5042810    
อาจารย์: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13089
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13629
3-0-3
44-39-5
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์นิตยา เรืองยุวนนท์
อาจารย์วันทนา รอดประเสริฐ
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ:
  02 ศุกร์09:00-12:00ศร.308ศร.C11010    
อาจารย์: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์นิตยา เรืองยุวนนท์
อาจารย์วันทนา รอดประเสริฐ
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ระเบียบวิธีสถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานทางธุรกิจ
การจัดการ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 16:12:19