0506102Business Law
กฎหมายธุรกิจ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0506317, 0506317
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00ศร.312ศร.C4040010    
อาจารย์: อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์
นางสาวนภัสนันท์ อึ้งวิฑูรสถิตย์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1363440-39-1
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์
นายอรรถนิติ วงศ์จักร์
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ:
  02 จันทร์13:00-16:00ศร.312ศร.C4545010    
อาจารย์: อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์
นางสาวนภัสนันท์ อึ้งวิฑูรสถิตย์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13634
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13629
20-20-0
25-24-1
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
อาจารย์สุพรรณี รัตนานนท์
นายอรรถนิติ วงศ์จักร์
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพตามกฎหมาย หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลนิติกรรมสัญญา หนี้ สัญญาซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้ สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ ตั๋วเงิน สัญญาห้างหุ้นส่วน บริษัท กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กฎหมายที่เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
การจัดการ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 16:06:03