0505104Statistics for Economics 1
สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ 1
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0505204, 0505301, 0505452
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00ศร.313ศร.C1513210    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศร.313ศร.C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิต ลิอ่อนรัมย์
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1309410-6-4
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จงจิต ลิอ่อนรัมย์
อาจารย์สุชวัล พรสุขอารมณ์
นางสาววีณา จูงพันธ์
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักและการประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ สถิติพรรณา สถิติอนุมาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น วิธีการสุ่มตัวอย่าง การกระจายของความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม ทั้งแบบตัวแปรช่วงและตัวแปรต่อเนื่อง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและสัดส่วน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติแบบไม่ใช่พารามิเตอร์การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความถดถอยและการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:26:50