0901102Business Ethics
จริยธรรมทางธุรกิจ
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีการบิน, การจัดการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00ศร.205ศร.C60372310    
อาจารย์: นายธำรงค์ เจียมทองอรุณ
สำรองให้:การจัดการการบิน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1363060-37-23
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ
นายธำรงค์ เจียมทองอรุณ
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: นายธำรงค์ เจียมทองอรุณ
ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของจริยธรรม ทฤษฎีและแนวคิดทางจริยธรรม ความรู้พื้นฐานทางจริยธรรมทางธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมการปลูกฝังจริยธรรมในหน่วยงาน การสร้างและพัฒนาจริยธรรมในองค์การธุรกิจ การใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารองค์กร หลักจริยธรรมในการทำงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน หลักพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณธรรมของผู้บริหาร
การจัดการการบิน 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:35:37