0351304Operations Research
การวิจัยดำเนินงาน
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0351202 หรือ
0351202
รายวิชาต่อเนื่อง:0351329, 0351329, 0351330, 0351330, 0351333, 0351333, 0351335, 0351335
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:001308ENC3026410    
อาจารย์: อาจารย์ฐิติ หมอรักษา
สำรองให้: วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1316930-26-4
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1103
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุรีย์พร บุญนา
อาจารย์ฐิติ หมอรักษา
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1103
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
วิธีการวิจัยการปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมในโรงงาน อุตสาหกรรมสมัยใหม่เน้นทางด้านการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีของแถวคอยแบบจำลองสินค้าคงคลัง การจำลองเหตุการณ์ในกระบวนการการตัดสินใจ
วิศวกรรมอุตสาหการ 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:16/9/2562 6:07:42