0351303Maintenance Engineering
วิศวกรรมการบำรุงรักษา
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:001302ENC3026410    
อาจารย์: ผศ.พันธุ์เดช นนท์แสงโรจน์
สำรองให้: วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1316930-26-4
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB3 ห้อง 3303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์
อาจารย์ศุภากร สุจริตชัย
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB3 ห้อง 3303
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดทางการบํารุงรักษาเครื่องจักร มูลเหตุของการเสื่อมสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ การตรวจสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและการควบคุมกิจกรรมการบํารุงรักษา การวิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือ และความเสียหายทางสถิติ การวัดการประเมินผลประสิทธิภาพบํารุงรักษา
วิศวกรรมอุตสาหการ 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 17:54:17