0351205Computer Aided Drafting
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0351103 หรือ
0351103
รายวิชาต่อเนื่อง:0351207, 0351207
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-18:001310ENC3052510    
อาจารย์: อาจารย์ศราวุธ จันทร์กลาง
สำรองให้:วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1318030-5-25
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1102
อาจารย์คุมสอบ: ดร.พูลสุข บุญก่อเกื้อ
อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร13:00-18:001310ENC3026410    
อาจารย์: อาจารย์ศราวุธ จันทร์กลาง
สำรองให้: วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1316930-26-4
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1102
อาจารย์คุมสอบ: ดร.พูลสุข บุญก่อเกื้อ
อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานสําหรับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ การนําคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตันหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รอบนอก การสร้างแบบประกอบชิ้นส่วนการแสดงรายละเอียดของชิ้นส่วนและจําลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
วิศวกรรมอุตสาหการ 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:16/9/2562 13:17:01