0351202Engineering Statistics
สถิติวิศวกรรม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0351208, 0351208, 0351304, 0351304, 0351307, 0351307
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:001308ENC3052510    
อาจารย์: อาจารย์จิรวัฒน์ ณ พัทลุง
สำรองให้:วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1318030-5-25
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 ตึก SC ห้อง 1042
อาจารย์คุมสอบ:
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 ตึก SC ห้อง 1042
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีเกี่ยวกับความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง ค่าคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชัน การทดสอบสมมติฐานและการอนุมานทางสถิติการถดถอยเชิงเส้นตรงและสหสัมพันธ์การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์ใช้กระบวนการทางสถิติในการแก้ปัญหา
วิศวกรรมอุตสาหการ 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 21:54:20