0353330Industrial Robots
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีเครื่องกล
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-18:001204ENC3027310    
อาจารย์: อาจารย์ชาญณรงค์ ชูสุย
สำรองให้:เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1370030-27-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม แกนอ้างอิงของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ของ แขนกลแบบก้าวหน้า จลนศาสตร์ของแขนกลแบบย้อนกลับ พลศาสตร์ของแขนกลและการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น การกำหนด แนววิถี การออกแบบกลไก การควบคุมแบบผสมระหว่างแรงและตำแหน่งเบื้องต้น
เครื่องกล 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:16/9/2562 13:16:36