0353204Industrial Safety Engineering
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:001207ENC104610    
อาจารย์: อาจารย์สุรพงษ์ โซ่ทอง
สำรองให้:เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317110-4-6
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ไม่มีข้อมูล105510    
อาจารย์: อาจารย์สุรพงษ์ โซ่ทอง
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุและการระวังป้องกัน หลักการของความปลอดภัยและการควบคุมสภาวะแวดล้อมโรงงาน สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยใน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกล ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษาและงานเชื่อมโลหะ ความปลอดภัยในเครื่องจักรต้นกำลัง ความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในการเก็บ เคลื่อนย้ายวัสดุและวัตถุอันตราย กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย
เครื่องกล 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 7:20:20