0353104Engineering Drawing
เขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีเครื่องกล
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0353102 หรือ
0353102
รายวิชาต่อเนื่อง:0353304, 0353304
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ16:00-20:001103ENC51410    
  พฤหัสบดี17:00-20:001103ENC      
อาจารย์: อาจารย์ร้อยทิศ ญาติเจริญ
สำรองให้:เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 131715-1-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-19:001103ENC2013710    
อาจารย์: อาจารย์ร้อยทิศ ญาติเจริญ
สำรองให้:เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1318120-13-7
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การร่างแบบ การกำหนดความหยาบละเอียดของพื้นผิว การกำหนดความคลาดเคลื่อน สัญลักษณ์ต่างๆ การเขียนแบบระบบท่อ การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเขียนภาพประกอบ ภาพตัด การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
เครื่องกล 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:34:50