0610301English for Computer Science
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00ศร.407ศร.C3030010    
อาจารย์: นายอรรถนิติ วงศ์จักร์
นายวิชญะ สมเกียรติ
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 979430-28-2
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น
อาจารย์ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พฤหัสบดี09:00-12:003202LB3C30121810    
อาจารย์: อาจารย์มีนนภา รักษ์หิรัญ
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994530-12-18
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ ศึกษา ปฏิบัติ/การฟัง อ่าน เรื่องราว เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกอ่าน ตัวย่อ สัญลักษณ์ คำสั่ง การปฏิบัติตามขั้นตอน สาเหตุและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สืบค้นและการสรุปใจความสำคัญของข้อมูลที่ได้จากทางอินเทอร์เน็ต
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:22/9/2562 10:47:33