0407112Basic Digital Media and Animation
พื้นฐานดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชัน
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0407217, 0407217
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:00651006C3026410    
อาจารย์: อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366530-26-4
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 451
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
อาจารย์ทิพวรรณ มีพึ่ง
  02 อังคาร13:00-17:00651006C3022810    
อาจารย์: อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
สำรองให้: เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13741
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13665
ทุกชั้นปี
30-5-25
30-15-15
30-2-28
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
อาจารย์เกษร อึ้งสวรรค์
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พฤหัสบดี08:00-12:00651006C30111910    
อาจารย์: อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1374330-11-19
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
อาจารย์ธีรดา บุญพามี
  04 ไม่มีข้อมูล3003010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้: เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1374430-1-29
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ความสำคัญ ความหมายและประวัติความเป็นมา กฎพื้นฐานการเคลื่อนไหว ประเภทและรูปแบบของแอนิเมชัน เทคนิคการทำสต๊อปโมชัน การเขียนสตอรี่บอร์ด การประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสร้างสรรค์ การนำเสนองานแอนิเมชัน
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:40:29