0627301Experimental Design and Computer Program
การวางแผนการทดลองและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0607101 หรือ
0607101
รายวิชาต่อเนื่อง:0627302, 0627302, 0627303, 0627303
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00ศร.303ศร.C1313010    
  อังคาร13:00-14:00อก.122212L      
  พุธ13:00-14:00อก.122212L      
  ศุกร์13:00-14:00อก.122212L      
อาจารย์: อาจารย์ปวีณา แตงจวง
อาจารย์ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 979113-13-0
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปวีณา แตงจวง
ดร.นันทพร พึ่งสังวร
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปวีณา แตงจวง
อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ
คำอธิบายรายวิชา
หลักการวางแผนการทดลอง การเปรียบเทียบของสองตัวแทน แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบลอคสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบละตินสแควร์ แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
วิทย์ฯอาหาร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:23:43