0351201Manufacturing Process
กรรมวิธีการผลิต
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ07:00-09:001308ENC3052510    
  พฤหัสบดี08:00-09:001308ENC      
อาจารย์: นายอนินท์ มีมนต์
สำรองให้:วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1318030-5-25
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ07:00-09:001308ENC3028210    
  พฤหัสบดี08:00-09:001308ENC      
อาจารย์: นายอนินท์ มีมนต์
สำรองให้: วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367830-28-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการผลิต การออกแบบและควบคุมระบบการผลิตกรรมวิธีการผลิตและขึ้นรูปโลหะ พลาสติก ไม้และวัสดุผสม เช่น การดัดงอการฉีด การหล่อและการแต่งผิว ความสามารถและข้อจํากัดของกรรมวิธีการผลิตแบบต่างๆ
วิศวกรรมอุตสาหการ 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 16:13:13