0351104Engineering Materials
วัสดุวิศวกรรม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0351206, 0351206
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:001308ENC3028210    
อาจารย์: อาจารย์ฐิติ หมอรักษา
สำรองให้: วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367830-28-2
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1095
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุทธิพงษ์ คล่องดี
อาจารย์มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1095
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติและกระบวนการผลิต สมบัติเชิงกลและการประยุกต์ใช้ของวัสดุประเภทโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิค และวัสดุประกอบแผนภูมิสมดุลย์ กรรมวิธีทาง ความร้อน การแตกหัก การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
วิศวกรรมอุตสาหการ 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:21:49