0351103Engineering Drawing
เขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0351205, 0351205
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-18:001301ENC3028210    
อาจารย์: อาจารย์จิรวัฒน์ ณ พัทลุง
สำรองให้: วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367830-28-2
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB3 ห้อง 3302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จิรวัฒน์ ณ พัทลุง
อาจารย์ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ตั้งฉากกัน การวาดภาพบนพิกัดฉาก (การเขียนภาพ 3 มิติ) การกําหนดขนาดและคําพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและภาพแผ่นคลี่ การร่างแบบด้วยมือ การเขียนแบบประกอบและภาพแยกชิ้นส่วน พื้นฐานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
วิศวกรรมอุตสาหการ 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:19/9/2562 7:05:01