0352203Engineering Materials
วัสดุวิศวกรรม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:001308ENC30141610    
อาจารย์: อาจารย์ฐิติ หมอรักษา
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321030-14-16
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5303
อาจารย์คุมสอบ: รศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
อาจารย์ไพรัตน์ อำลอย
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5303
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์13:00-16:001308ENC5045510    
อาจารย์: อาจารย์ฐิติ หมอรักษา
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้า ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1369850-45-5
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ฐิติ หมอรักษา
อาจารย์ดุสิต ศรีวิไล
อาจารย์วิทยา คณาวงษ์
ผศ.กรรณิการ์ เจริญสุข
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5202
อาจารย์คุมสอบ:
  03 พุธ09:00-12:001308ENC20101010    
อาจารย์: อาจารย์ฐิติ หมอรักษา
สำรองให้:เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9862
เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 10640
เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 10648
20-10-10
20-0-20
20-0-20
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5303
อาจารย์คุมสอบ: รศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
อาจารย์ไพรัตน์ อำลอย
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5303
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลักๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ คุณสมบัติทางกลและเสื่อมสภาพของวัสดุ
วิศวกรรมไฟฟ้า 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 7:11:49