0342321Native Chicken Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมือง
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:004103LB4C101910    
  พฤหัสบดี13:00-16:004103LB4C      
อาจารย์: อาจารย์คีญาภัทร์ กองร้อย
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1320210-1-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสถานการณ์การเลี้ยงในปัจจุบัน ประเภทและพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงในประเทศไทย โรงเรือน อุปกรณ์ อาหารและวิธีการให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดูโรคและการสุขาภิบาล เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ผลิตสัตว์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:49:03