0342403Seminar in Animal Production Technology
สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-10:004103LB4C101910    
อาจารย์: อาจารย์ทิพย์วดี ประไพวงษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1320210-1-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการจากบทความ งานทดลองหรืองานวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เรียบเรียงเขียนเล่มสัมมนา นำเสนอรายงาน
ผลิตสัตว์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 9:39:30