0342307Experimental Designs in Animal Production
วางแผนการทดลองทางการผลิตสัตว์
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0307101 หรือ
0307101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:004202LB4C3027310    
อาจารย์: ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994130-27-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์13:00-16:004202LB4C101910    
อาจารย์: ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1320210-1-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ วิธีการวางแผนการทดลอง เช่น การเปรียบเทียบสองตัวแทน การทดลองแบบสุ่มตลอด การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ การทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบแฟคทอเรียลและแผนการทดลองอื่นๆ เช่น สปริตพลอต Sample within Sample Model และ Chang Over ตลอดจนการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมสหสัมพันธ์และการถดถอย และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลิตสัตว์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:18:25