0342304Technology of Swine Production and Farm Management
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:004201LB4C3027310    
  พฤหัสบดี13:00-16:004201LB4C      
อาจารย์: อาจารย์นฤมล เวชกูล
ผศ.วรพิศ พัฒนพานิช
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994130-27-3
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB3 ห้อง 3304
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตสุกร พันธุ์และเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สุกร อาหารและการจัดการการให้อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู สวัสดิภาพ โรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจ การวางแผนการจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต กฎหมายและมาตรฐานฟาร์ม
ผลิตสัตว์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 21:43:00