0613308Web Design
การออกแบบเว็บ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00ศร.105ศร.C3029110    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศร.105ศร.L      
อาจารย์: อาจารย์พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 979430-28-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 อังคาร08:00-12:001065SCC30121810    
อาจารย์: อาจารย์มีนนภา รักษ์หิรัญ
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1319130-12-18
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักและเทคนิคในการสร้างเว็บที่มีประสิทธิผล หลักการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและน่าดึงดูดใจ กระบวนการออกแบบเว็บ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการผลิต การออกแบบเนื้อหา การออกแบบโครงร่าง วงจรชีวิตของการพัฒนาเว็บ การใช้เครื่องมือช่วยออกแบบเว็บ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.254.12:22/9/2562 0:18:53