0603230Microbiology
จุลชีววิทยา
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603100 หรือ
0603100 หรือ
CON 0603231 หรือ
CON 0603231
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 0603231, CON 0603231, 0624201, 0624201, 0626201, 0626201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-09:00ศร.209ศร.C88010    
  ศุกร์10:00-12:00ศร.209ศร.C      
อาจารย์: อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 130818-8-0
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อนันทยา แสนสวัสด์
ดร.นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ ประวัติและพัฒนาการของวิชาจุลชีววิทยา ประเภทของ จุลินทรีย์รวมทั้งไวรัส สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเปรียบเทียบเซลล์แบบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การเจริญ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์ เมทาบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และการจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และในชีวิตประจำวัน
วิทย์ฯอาหาร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:32:44