0342303Technology of Poultry Production and Farm management
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:004202LB4C3024610    
  ศุกร์08:00-10:004202LB4C      
อาจารย์: อาจารย์คีญาภัทร์ กองร้อย
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994130-24-6
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีก พันธุ์และเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก อาหารและการจัดการการให้อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู สวัสดิภาพ โรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจ การวางแผนการจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต กฎหมายและมาตรฐานฟาร์ม
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2560
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:01:36