0142205Basic of Agricultural Microbiology
จุลชีววิทยาพื้นฐานทางการเกษตร
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603102 หรือ
0603102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00ปม.1503ปมC1210210    
  พฤหัสบดี09:00-12:00ปม.3ปมL      
อาจารย์: ดร.จันทร์ทิพย์ ทองจันทร์
สำรองให้:ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1311812-10-2
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.303
อาจารย์คุมสอบ:
  02 จันทร์10:00-12:00ปม.1503ปมC54110    
  อังคาร10:00-13:00ปม.3ปมL      
อาจารย์: ดร.จันทร์ทิพย์ ทองจันทร์
สำรองให้:ประมง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 97855-4-1
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.303
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายขอบเขตและความสำคัญของวิชาจุลชีววิทยา ประวัติ ประเภทของจุลินทรีย์ สัณฐานวิทยาโครงสร้างของแบคทีเรียและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การใช้อาหารและการเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์เมทาบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และการจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน น้ำ สิ่งแวดล้อมและในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อการเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง และอาหาร
ประมง 59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:07:14