0626304Sensory Evaluation of Food
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00อก.122212C1313010    
  พุธ14:00-17:00SC507SCL      
อาจารย์: ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 979113-13-0
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค
นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและสรีรวิทยาทางประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ทางประสาทสัมผัส การฝึกฝนและคัดเลือกผู้ตัดสิน วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส การใช้สถิติในการวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
วิทย์อาหาร60 BP
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:34:14