0626201Food Industrial Plant Sanitation
สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603230 หรือ
0603230
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:00อก.122212C1313010    
อาจารย์: อาจารย์ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 979113-13-0
สอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
อาจารย์พัชนี บุญธกานนท์
สอบปลายภาค: 3 พ.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พัชนี บุญธกานนท์
นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
คำอธิบายรายวิชา
หลักสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขาภิบาลอาหาร การออกแบบโรงงานและการติดตั้งเครื่องมือในโรงงานตามหลักสุขาภิบาล การควบคุมคุณภาพน้ำใช้ในโรงงาน การกำจัดน้ำเสียและของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในโรงงาน สุขอนามัยส่วนบุคคล
วิทย์อาหาร60 BP
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:30:44