0623304Food Chemistry and Food Analysis 1
เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร 1
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0602241 หรือ
0602241
รายวิชาต่อเนื่อง:0623305, 0623305, 0623306, 0623306
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00อก.122212C1311210    
  อังคาร14:00-17:00อก.121212L      
อาจารย์: อาจารย์พัชนี บุญธกานนท์
อาจารย์วิริยา นิตย์ธีรานนท์
อาจารย์อมรรัตน์ โมราราช
นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 979113-11-2
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.203
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ยศภัทร เรืองไพศาล
อาจารย์อมรรัตน์ โมราราช
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบของอาหาร ได้แก่ น้ำ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ และ เอนไซม์ การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความชื้น น้ำตาล คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เถ้า วิตามิน และเกลือแร่ ในอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
วิทย์อาหาร60BP
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 10:43:24