0342313Reproductive Physiology and Artificial Insemination
สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:004202LB4C3026410    
  ศุกร์13:00-16:004202LB4C      
อาจารย์: อาจารย์วิทวัส เวชกูล
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994130-26-4
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก LB3 ห้อง 3204
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คีญาภัทร์ กองร้อย
อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก LB3 ห้อง 3204
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและประโยชน์ของการผสมเทียมสัตว์ กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของเพศผู้และเพศเมีย การสังเกตอาการเป็นสัด การรีดและการเก็บรักษาน้ำเชื้อ การผสมเทียม การปฏิสนธิ การตั้งท้องและการตรวจการตั้งท้อง การคลอดและการช่วยคลอด โรคและปัญหาที่สำคัญในระบบสืบพันธุ์สัตว์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.238.189.171:25/8/2562 13:43:44