0341453Selected Topics in Fisheries
หัวข้อเฉพาะทางการประมง
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, ประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:003201FBC3003010    
อาจารย์: อาจารย์ยุพา บุญมี
อาจารย์ดุสิต ศรีวิไล
สำรองให้:ประมง ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1062130-0-30
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อังคาร13:00-16:003201FBC52310    
อาจารย์: อาจารย์ยุพา บุญมี
อาจารย์ดุสิต ศรีวิไล
สำรองให้:ประมง ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 106215-2-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์บทความทางวิชาการ นำเสนอและร่วมอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจและเกี่ยวเนื่องกับการประมง ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประมง 59(เทคอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.13.39:20/8/2562 5:35:37