0341450Quality of Aquatic Animals and Products
คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:003108FBC3003010    
  ศุกร์08:00-10:003201FBC      
อาจารย์: อาจารย์ยุพา บุญมี
สำรองให้:ประมง ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1062130-0-30
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญของคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการวัดค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ หลักการ วิธีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
ประมง 59(เทคอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 17:46:34