0341206Water Quality for Fisheries
คุณภาพน้ำทางการประมง
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:003207FBC3082210    
  จันทร์13:00-16:003108FBC      
อาจารย์: ผศ.มนัส คงศักดิ์
สำรองให้:ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317230-8-22
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำที่เหมาะสมทางการประมง สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ ฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณภาพดินที่สัมพันธ์กับค่าคุณภาพน้ำ
ประมง 59(เทคอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.175.120.59:19/8/2562 18:57:52