0341205Aquatic Ecology
นิเวศวิทยาในแหล่งน้ำ
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0303102 หรือ
0303102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:003207FBC3082210    
  อังคาร13:00-16:003102FBC      
อาจารย์: อาจารย์ญาณนันท์ สุนทรกิจ
สำรองให้:ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317230-8-22
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก LB3 ห้อง 3306
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ญาณนันท์ สุนทรกิจ
อาจารย์ยุพา บุญมี
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก LB3 ห้อง 3306
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศวิทยาในแหล่งน้ำ (น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์ทางน้ำ และการปรับตัว มลภาวะ การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
ประมง 59(เทคอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.169.76:19/8/2562 2:09:43